22 بهمن

امروز همه آمدند؛ گوشه ای از حماسه انقلابی مردم شهر خور در راهپیمایی ۲۲ بهمن

۲۲ بهمن ۱۴۰۲