کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان خوروبیابانک به صورت وبینار

  کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان خوروبیابانک به صورت وبینار با حضور اعضای کارگروه برگزار شد.

۱۸ مهر ۱۴۰۲