کارگروه امور زیر بنایی شهرستان خوروبیابانک به ریاست احمدرضا طحانی فرماندار

  کارگروه امور زیر بنایی شهرستان خوروبیابانک به ریاست احمدرضا طحانی فرماندار و با حضور اعضای مدعو در محل سالن جلسات امام علی(ع) فرمانداری برگزار شد.

۲۳ مهر ۱۴۰۲