نهضت روشنگری و سخنرانی فرماندار خوروبیابانک در پی جنایات رژیم صهیونیستی با حضور جمعی از کارکنان در نماز خانه فرمانداری برگزار شد.

  نهضت روشنگری و سخنرانی فرماندار خوروبیابانک در پی جنایات رژیم صهیونیستی با حضور جمعی از کارکنان در نماز خانه فرمانداری برگزار شد.

۲۷ مهر ۱۴۰۲