نماز جمعه فرخی

حضور فرماندار خوروبیابانک، معاونین فرماندار، بخشدار مرکزی و کارشناسان فرمانداری در نماز جمعه شهر فرخی   رخی  

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳