میراث فرهنگی

با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۰۹۰۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ استاندار محترم اصفهان و پیگیری های به عمل آمده ۲ اثر خوروبیابانک ثبت میراث فرهنگی ناملموس شد. فرماندار خوروبیابانک گفت: آیین های آب به بذر شلغم شهر خور؛ حسن و حسین شهر فرخی در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسید. احمدرضا طحانی افزود: این ۲ […]

۱۰ دی ۱۴۰۲