فرماندار خوروبیابانک با حضور در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ضمن گرامیداشت هفته وقف، از مدير و کارکنان اداره تجلیل کرد

  فرماندار خوروبیابانک با حضور در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ضمن گرامیداشت هفته وقف، از مدیر و کارکنان اداره تجلیل کرد.

۱۵ مهر ۱۴۰۲