عفاف و حجاب

نامه تاکیدی فرماندار خوروبیابانک بر لزوم رعایت حجاب و پوشش مناسب در ادارات،نهادها، موسسات دولتی، بوم گردی ها، اصناف

۱۴ اسفند ۱۴۰۱