طرحهای خود اشتغالی

بازدید میدانی کمیته فنی و اشتغال شهرستان خوروبیابانک از طرحهای خوداشتغالی ومشاغل خانگی در شهر فرخی     به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوروبیابانک ، دراین بازدید معاون برنامه ریزی وهماهنگی امور عمرانی فرمانداری، سرپرست اداره تعاون کارورفاه اجتماعی، نماینده بنیادبرکت،حضور داشتند و اعضای کمیته فنی کارگروه در جریان آخرین وضعیت این طرحها قرار گرفتند. 

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳