شهرستان خوربیابانک

هشدار هواشناسی سطح زرد برای روزهای ۱۳ تا ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۱ – فعالیت سامانه بصورت وزش باد شدید

۱۴ اسفند ۱۴۰۱