سمن

  در راستای اجرای مواد ۹ و ۱۳ تصویب نامه شماره ۶٧٧٣۵/ت ۱۳۰۵ مورخ ۹۵/۰۶۰۶ هیات وزیران (موضوع آئین نامه تشکلهای مردم نهاد دومین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت از تشکلهای مردم نهاد شهرستان خوروبیابانک طی روز چهارشنبه مورخ۱۲/۰۷/۱۴۰۲لغایت دوشنبه مورخ۰۷/۱۷/ ۱۴۰۲ به شرح ذیل برگزار می گردد: در راستای اجرای مواد ۹ و […]

۱۲ مهر ۱۴۰۲