روستا مظهر بی پیرایگی،زیبایی و آرامش است.

  بسم الله الرحمن الرحیم روستا مظهر بی پیرایگی،زیبایی و آرامش است. روستایی مظهر خود اتکایی، صداقت و پاکی است. نقش تولیدی روستا و همچنین نقش آن در ارتقاء گستره امنیت اهمیت توجه به توسعه پایدار روستایی را یادآور می سازد. توجه ویژه به مناطق روستایی و ارتقای شاخص های توسعه پایدار در روستاها از […]

۱۵ مهر ۱۴۰۲