دیدار چهره به چهره برخی از مردم شریف شهرستان با فرماندار خوروبیابانک در شهر فرخی

دیدار چهره به چهره برخی از مردم شریف شهرستان با فرماندار خوروبیابانک در شهر فرخی

  دیدار چهره به چهره برخی از مردم شریف شهرستان با فرماندار خوروبیابانک در شهر فرخی

۲۴ مهر ۱۴۰۲