خوروبیابانک، فرمانداری، وبینار، برنامه ریزی

وبینار شورای مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان روز شنبه به ریاست استاندار و با حضور معاونین استاندار، مدیران کل، فرمانداران، معاونین فرماندار و کارشناسان برگزار شد.

۲۰ فروردین ۱۴۰۲