حضور احمدرضا طحانی فرماندار شهرستان خوروبیابانک در نماز جمعه ۱۴مهر ۱۴۰۲ شهر خور

  حضور احمدرضا طحانی فرماندار شهرستان خوروبیابانک در نماز جمعه ۱۴مهر ۱۴۰۲ شهر خور

۱۵ مهر ۱۴۰۲